Кратко представяне на проект "Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК"

Основната цел на проект "Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК" е да подпомогне укрепването на капацитета на структурите, ангажирани в процеса на реформиране на отрасъл "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) и да осигури устойчиво управление на ВиК инфраструктурата в страната.

Основните дейности по проекта включват: изготвяне на подзаконови нормативни актове съгласно Закона за водите и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги; разработване на нова десетгодишна отраслова стратегия на отрасъл ВиК; създаване на единна информационна система за ВиК услугите и регистри на асоциациите по ВиК (АВиК) и ВиК операторите (ВиКО) и информационна система за водностопанските системи и съоръжения; изграждане на капацитет - чрез обучения, работни посещения и ресурсно осигуряване - на експерти от АВиК, ВиКО и МРР; разработка на технически паспорти на язовири; разработка на пилотен регионален ВиК проект.

През пролетта на 2013 г., в консултации с представители на АВиК беше разработен проект на Правилник за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, изготвен на основание 198е, ал. 7 от Закона за водите.

От есента на 2013 г. започна провеждане на серия от 10 специализирани обучения, работни посещения в страни членки на Европейския съюз и тематични семинара за повишаване на капацитета на експерти от асоциациите по ВиК и ВиК операторите на обособените територии, както и изграждане на материално-техническа база на АВиК, включващо доставка на офис-обзавеждане и на компютърно оборудване за нуждите на асоциациите по ВиК, което е от съществено значение за успешното извършване на реформата в отрасъла, ефективното управление на активите, както и за повишаване качеството на ВиК услугите. Обученията се реализират от екип на "ВОДЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ИНСТИТУТ".