1. Въведение в икономиката на ВиК отрасъла; ИЗТЕГЛИ МОДУЛ 1»
2. Правна рамка и регулаторна политика във ВиК отрасъла; ИЗТЕГЛИ МОДУЛ 2»
3. Икономически и финансови показатели на ВиК оператори; ИЗТЕГЛИ МОДУЛ 3 (1)» ИЗТЕГЛИ МОДУЛ 3 (2)»
4. Управление на ВиК дружества; ИЗТЕГЛИ МОДУЛ 4»
5. Бизнес-планиране и инвестиции в отрасъл ВиК; ИЗТЕГЛИ МОДУЛ 5 (1)» ИЗТЕГЛИ МОДУЛ 5 (2)»
6. Управление на активи в отрасъл ВиК; ИЗТЕГЛИ МОДУЛ 6 (1) » ИЗТЕГЛИ МОДУЛ 6 (2) »
7. ЕС стандарти и нива на ВиК услуги; ИЗТЕГЛИ МОДУЛ 7 (1) » ИЗТЕГЛИ МОДУЛ 7 (2) » ИЗТЕГЛИ МОДУЛ 7 (3) »
8. Роля на асоциациите по ВиК за предоставянето на регионални ВиК услуги, съгласуване на Регионалните генерални
  планове за ВиК и инвестиционните програми към тях с бизнес плановете на ВиК операторите.
  ИЗТЕГЛИ МОДУЛ 8 (1) » ИЗТЕГЛИ МОДУЛ 8 (2) » ИЗТЕГЛИ МОДУЛ 8 (3) »
9. Осчетоводяване на операциите, свързани с Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и
  съоръженията и представяне на водоснабдителни и канализационни услуги между асоциацията по ВиК и ВиК оператора.
  ИЗТЕГЛИ МОДУЛ 9 (1) » ИЗТЕГЛИ МОДУЛ 9 (2) »
10. Осъществяване на бенчмаркинг (сравнителна оценка) на ВиК операторите за подобряване на ефективността и
  устойчивостта на отрасъл ВиК
  ИЗТЕГЛИ МОДУЛ 10 (1) » ИЗТЕГЛИ МОДУЛ 10 (2) »