Проект "Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК" се изпълнява от Министерството на регионалното развитие, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5111328-C001 по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" (ОПОС), подписан на 20.06.2012 г. Основна цел на проекта е подпомагане укрепването на капацитета на структурите, ангажирани в процеса на реформиране на отрасъл "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) и осигуряване на устойчиво управление на ВиК инфраструктурата в страната. В рамките на дейност 5 от Проекта се предвижда организиране и провеждане на специализирани обучения, семинари, работни посещения и други съпътстващи дейности, свързани с повишаване на капацитета на представители на Асоциациите по ВиК (АВиК), ВиК оператори (ВиКО), експерти от Министерството на регионалното развитие (МРР) и други държавни и местни институции.

Обучението е с продължителност 8 месеца и се състои от два етапа. Първият етап ще се проведе от октомври 2013 г. до март 2014 г. и включва 8 учебни модула. Вторият етап включва 2 учебни модула. Той ще се проведе през пролетта на 2014 година.

Дейността по организацията и провеждането на тематичните обучения и събития се осъществява от обединение "ВОДЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ИНСТИТУТ" съгласно договори за обществена поръчка №РД-02-29-334/04.09.2013 г. №РД-02-29-336/04.09.2013 г. и №РД-02-29-335/04.09.2013 г. сключени между Министерство на регионалното развитие и обединение Воден квалификационен институт, и изпълняван в рамките на проект "Подкрепа за реформата в отрасъл ВиК".